İlk Alışverişinize Özel %15 İndirim | Kampanya Kodu WELCOME15

EKOTONE TEKSTİL VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan  Ekotone Tekstil Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirket’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

  • Noter vasıtasıyla,

  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya Mobil İmza ile imzalanarak Şirket’e kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

  • E-posta adresi ile veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

………………….

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat


 

………..

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta adresi ile (İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla 

 

kvkk@.......

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla [BİK-KEP-adres]

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim-Soyisim:

 

TC Kimlik No:

 

Yabancılar için Uyruk/Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası:

 

Eposta:

 

Adres:

 


 

B. Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

□ Ziyaretçi/Müvekkil

□ Mevcut Çalışanım

□ Tedarikçi/Müşteri

□ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:

□ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar: 

□ Diğer:

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:


 

C. Lütfen KVK Kanunu madde 11 kapsamındaki talebinizi/taleplerini işaretleyiniz:

□ a. Kişisel verimin/verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum

□ b. Kişisel verilerim işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep ediyorum

□c.Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılp kullanılmadığığını öğrenmek istiyorum

□ ç. Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığını üçüncü kişileri bilmek istiyorum

□ d. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle bunların düzeltilmesini istiyorum (açıklama: ………………….)

□ e.Kişisel verilerimin madde 7 kapsamında silimnmesini veya yok edilmesini istiyorum

□ d ve e seçenekleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim yapılmasını istiyorum

□ İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkması sebebiyle itiraz etmek istiyorum

□ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğumz zararların giderilmesini talep ediyorum (açıklama: …………………. )


 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirket ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

Haber Bültenimize Üye Ol!
İLK ALIŞVERİŞİNİZE ÖZEL %15 İNDİRİM KODUNUZ:WLCM15
Teşekkür ederim, kapat.

Kullanılabilirlik